Detaylı Bilgi İçin
info@mindset.com.tr
444 1 476
İTÜ – Profesyonel Yönetici Geliştirme Sertifika Programı

Eğitim Detayları

 • 12-11-2016
 • Ctesi - Paz 10:00 - 17:00
 • 20
 • İstanbul Teknik Üniversitesi - Beşiktaş/Maçka
 • 75 Saat
Kontenjan 20
Eğitim İçerik
Eğitim İçeriği
Yönetimin Temelleri

Ders İçeriği

 1. Yönetimde temel kavramlar ve tanımlar,
 2. Yönetim düşüncesinin doğuşu, gelişimi ve evrimi.
 3. Yönetim yaklaşımları. Geleneksel/profesyonel yönetim dönemi.
 4. Klasik ve neoklasik yaklaşımlar.
 5. Modern yönetimin gelişim süreci.
 6. Durumsallık yaklaşımları.
 7. Değer zinciri yönetimi
 8. Modern esnek örgüt tasarımları,
 9. Sıfır hiyerarşi, katılımlı yönetim,
 10. Öğrenen Örgütler,
 11. Yenilikçilik

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Yönetim kavramını anlar
 • Yönetimin gelişimini bilir
 • Modern yönetim yaklaşımlarını öğrenir
 • İşletmesi için uygun olan yeni yönetim yaklaşımları konusunda bilgi sahibidir
Süreç Yönetiminin Temelleri

Ders İçeriği

 1. Bir Sürecin Karakteristikleri,
 2. Süreci Anlamak,
 3. Süreci Tanımlamak,
 4. Süreç Kontrolü,
 5. Süreç Analizi,
 6. Bir Süreci Değerlendirmek ve Geliştirmek,
 7. Yeni Bir Süreci Tasarlamak,
 8. Süreç’te Ölçüm,
 9. Bir Sürecin Verimliliğini Arttırmak,
 10. Kıyaslama (Bencmarking),
 11. Süreç Değerlendirme ve Geliştirme Uygulaması

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Süreç kavramını bilir
 • Süreci genelden bütüne ve detaydan bütüne anlayabilir
 • Sürecin varolan fotoğrafını çekebilir
 • Sürecin geliştirme çalışmalarını yapabilir/yönetebilir
 • Süreçte ölçüme yapmayı öğrenir
Örgütsel Davranış ve Çalışan Psikolojisi

Ders İçeriği

 1. Önderliğin Esasları,
 2. Davranışsal Önderlik Teorisi,
 3. Önderlikte Dönüşümcü, Karizmatik ve Paternalistik Önderlik Yaklaşımları,
 4. Toplum Kültürü ve Örgütsel Kültür İlişkisi,
 5. Kültür ve Örgütsel Yapı, Planlama, Kontrol ve Muhasebeleştirmede Kültür,
 6. Örgütsel Kültür ile Yönetim,
 7. İletişim ve İnandırıcılık,
 8. İç Dünyanın Paylaşılması,
 9. İletişim Süreçleri,
 10. İletişim Engelleri,
 11. Motivasyon Kuramları ve Uygulamaları,
 12. İçsel Motivasyonun Arttırılması,
 13. Ekip Çalışması ve Motivasyon,
 14. Motivasyon Arttırıcı Teknikler,
 15. Örgütlerde Çatışma Yönetimi,
 16. Çatışma Türleri,
 17. İletişimin Çatışmalardaki Rolü,
 18. Çatışmanın Potansiyel Sonuçları, Çatışma(ma) ve Çözüm

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Önderlik konusunda bilgilenme ve önderlik yapabilmek için kendini tanıma
 • Kültür kavramı ve Örgüt Kültürü ile olan bağlantısını kurabilme
 • İletişim kanallarını öğrenme ve iletişim tekniklerini uygulayabilme
 • Motivasyon kavramı ve çalışanları motive edebilme
 • Çatışmaları yönetebilme
Ücretlendirme Ve Performans Yönetimi

Ders İçeriği

 1. Ücret kavramı,
 2. Ücretin temelini oluşturan İş Analizleri, İş Değerleme,
 3. Yetkinlik Bazlı Değerlendirme,
 4. Kişi Değerlendirme,
 5. Ücretlendirme,
 6. Piyasa Ücret Araştırması,
 7. Ücret Eğrisi,
 8. Mavi yakalı ve Beyaz yakalı işler için Performans Değerlendirme,
 9. Performansın Ücrete Yansıtılması,
 10. Performans Değerlendirme sonuçlarının kullanılması,
 11. Hedeflerle Yönetim’e giriş

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Ücret kavramını öğrenir
 • Bir ücret sistemini kurabilir
 • Performans değerlendirme kavramını öğrenir
 • Performans Sistemi kurabilir veya sonuçlarını yorumlayabilir
 • Performans Değerlendirmede sayısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
Zaman ve Toplantı Yönetimi

Ders İçeriği

 1. Toplantı öncesi, Niçin toplantı yapıyoruz?,
 2. Toplantı yönetimi,
 3. Yöneticinin sorumlulukları,
 4. Tartışmaya yönelme,
 5. Soru sorma teknikleri,
 6. Yoğunlaşma, Karışıklık ve aksamalar,
 7. Yaratıcılığa teşvik etmek,
 8. Toplantılara katılma,
 9. Toplantının dinamikleri,
 10. Toplantı sonrası,
 11. Biçim ve sunuş.
 12. Zaman yönetimine giriş,
 13. Zaman yönetiminin yararları,
 14. En iyi zaman, Objektif zaman, Subjektif zaman,
 15. Yaygın zaman kaybettiriciler,
 16. Plansızlık, Öncelikleri belirleyememek,
 17. Ertelemek, Kendini gereğinden fazla işe adamak,
 18. Acelecilik, Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma,
 19. Gereksiz titizlik,
 20. Hayır diyememek,
 21. Kararsızlık,
 22. Yetki verememek,
 23. Dağınık masa ve büro düzeni,
 24. Zamanı iyi değerlendirmenin bize kazandıracakları  

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Toplantıları yönetebilir/yönlendirebilir
 • Tartışmaları yönetebilir, yönlendirebilir
 • Zamanını yönetebilir
 • Çalışanlarının zamanını yönetmesini sağlayabilir
Finansal Yönetim

Ders İçeriği

 1. Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu),
 2. Vergi Sonrası Net Faaliyet Geliri (NOPAT),
 3. Ekonomik Katma Değer (EVA),
 4. Çeşitli Finansal Oranlar ve Bunların Analizi,
 5. Şirketlerin Finansman İhtiyacını Karşılama Yöntemleri,
 6. Döviz, Hisse Senetleri, Sabit Getirili Menkul Kıymetler ile Emtia ve Türev Piyasaları hakkında genel bilgiler

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Finansal Tabloları okuyabilme
 • Çeşitli Finansal Göstergeleri kullanarak değerlendirme yapabilme
 • Finansman ihtiyacını karşılama yöntemlerini uygulayabilme
 • Piyasalar hakkında genel bilgi
İş Hukuku ve İş Güvencesi
 1. İş Güvencesi Kavramı,
 2. Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk Hukukunda İş Güvencesi,
 3. Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri,
 4. Türk İş Hukukundaki Düzenlemeler,
 5. İş Sözleşmesinin Sona Erme Halleri,
 6. Süreli Fesih ve İş Güvencesi,
 7. Geçerli Sebeple Fesihte Uyulması Gereken Usul,
 8. Geçerli Feshe İtiraz/ Mahkemeye Başvurma,
 9. Geçersiz Feshin Sonuçları,
 10. Toplu İşçi Çıkarma,
 11. Süresiz /Derhal/Haklı Sebeple Fesih ve İş Güvencesi

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • İş Güvencesi kavramını ulusal ve uluslararası boyutta bilebilir ve İşçi ve İşveren için ayrı ayrı değerlendirebilir
 • Çalışma hayatı ile ilgili Hukuki boyutları bilir
 • İş Sözleşmesi kavramını ve çeşitlerini öğrenerek işçi ve işveren açısından yorumlayabilir
 • Toplu işten çıkarmada karşılaşabilecek durumlar hakkında bilgi sahibi olur
 • İşyerlerinde çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarında hukuka uygun çözümler üretebilir
Stratejik Yönetimin Temelleri

Ders İçeriği

 1. Misyon,
 2. Vizyon,
 3. Stratejik Yaklaşımlar,
 4. Dış Çevre Analizi,
 5. İç Kaynaklar, İç Analiz,
 6. Strateji Kavramı,
 7. Strateji Oluşturma Süreci,
 8. SWOT,
 9. Stratejik Yönetim Sistemi

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Strateji Kavramını öğrenir
 • Bir işletmede Stratejik Planlama çalışmalarını yürütebilir / yönlendirebilir
 • Stratejik yönetime geçiş için temel bilgilere sahiptir
Vaka Analizleri (Üst Düzey Yöneticiler ile görüşmeler, Genel Vaka Analizleri)

VAKA I

Ders İçeriği

 

Program kapsamında iki farklı tipte Vaka analizi yapılacaktır. Birinci kısımda 3’ er saatlik zaman diliminde 3 adet vaka analizi yapılacaktır. Bu uygulamada bir firmanın özellikleri detaylı bir şekilde anlatılarak, teorik bilgilerin uygulama örneklerini içeren vaka analizleri yapılacaktır. Vaka analizinde sorunlar tanımlanacak ve bu sorunlara karşılıklı etkileşim ile cevaplar, katılımcılar tarafından geliştirilecektir.

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Teorik olarak edinilen bilgilerin uygulamadaki karşılıklarını görülecek
 • İçinde bulunulan firmanın kısa bir değerlendirmesi yapılabilecektir.

 

VAKA II

Ders İçeriği

 

Bu vaka analizinde ise firmalarda üst düzey yöneticilik (Genel Müdür-Şirket Sahibi, Genel Müdür Yardımcılığı veya Koordinatörlük yapan) yapan kişiler programa davet edilecektir. Davet edilen üst düzey yöneticilere katılımcılar karşılaştıkları problemlerle, öğrendikleri konularla ve vaka analizleri sonucunda edindikleri bilgilerle ilgili sorular sorabileceklerdir. Bu uygulama soru cevap şeklinde geçecektir.

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir:

 • Teorik olarak edinilen bilgilerin uygulamadaki karşılıklarını görülecek
 • Büyük ölçekli firmalardaki üst düzey yöneticilerle fikir alış verişinde bulunularak, geçmiş ve gelecek değerlendirilebilir.

 

Program Hedefi

Program Hedefi

Günümüzdeki işletmelerde uzmanlıklar ile birlikte yöneticilik pozisyonları da tanımlanmaktadır. Yönetici pozisyonlarında çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. İyi bir yöneticilik için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir. Bu programın amacı firmalarda yönetici pozisyonunda olan veya yönetici adayı olan kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yönetiminde temel bilgileri aktarabilmektir. Katılımcıları yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

Kimler Katılmalı

Kimler Katılmalı

Programa, belirli bir uzmanlık bilgisine sahip, firmalarda yönetici ve/veya yönetici adayı olan kişiler katılabilir. Kişilerin en az lisans mezunu olmaları gerekir. Programa en çok 20 kişi kabul edilecektir. 

 

Kayıt için gerekli belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Sertifika

Sertifika

Başarılı katılımcılar, ‘Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Sertifika alamayan katılımcılar belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

Kayıt ve Ödeme

Kayıt ve Ödeme

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

 

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

Eğitim Hakkında Bilgi İste
Gönderiliyor...
Mindset Institute - Yeni nesil eğitim çözümleri